Hart van Mook

In het centrum van Mook Limburg is in opdracht van ZZG zorggroep gestart met de bouw van 24 woningen Beschermd Wonen, 13 woningen Beschut Wonen, 3 levensloopbestendige patiowoningen en 5 grondgebonden eengezinswoningen. Het is een integraal plan met ruimte voor wonen met al of niet intensieve zorg en ondersteuning en regulier wonen voor starters. De concepten voor Beschermd en Beschut wonen zijn door FAME Planontwikkeling in samenwerking met ZZG ontwikkeld. De eigen regie van bewoners staat hier voorop en wonen staat centraal. Zorg en diensten worden integraal aangeboden. FAME tekende ook voor het ontwerp. De verwachte oplevering is eind 2019.
Hart van Mook exterieur appartementen
Hart van Mook exterieur appartementen
Hart van Mook exterieur appartementen
Hart van Mook exterieur appartementen
Zicht vanaf rotonde
Ontwerpschets vanaf rotonde
Ontwerpschets
Ontwerpschets
Ligging
Beschermd en Beschut Wonen
Beschermd Wonen is een vorm van al dan niet zelfstandig wonen die gekoppeld is aan een instelling van maatschappelijke zorgverlening en/of verpleging. Beschut Wonen (ook wel genoemd Wonen met een Plus) is bedoeld voor zelfstandig wonende oudere mensen, functioneel gekoppeld aan een instelling van maatschappelijke zorgverlening en/of verpleging.

Het concept is opgezet vanuit de visie dat kwetsbare ouderen en hun partner en familie onderdeel uit blijven maken van de gemeenschap, betrokken blijven bij de activiteiten die in het dorp plaatsvinden en in staat worden gesteld andere dorpsgenoten te blijven ontmoeten. 
Ruimtelijke vertaling
Daartoe is een woonomgeving ontworpen die zowel beschutting biedt als verbinding legt met het dorp. Dit is ruimtelijk vertaald naar een beschutte gemeenschappelijke binnentuin in de vorm van een, openbaar toegankelijk, hof. De hof vormt het hart van de ruimtelijke opzet van het plan. Alle gebouwen in het plan hebben een fysieke en/of visuele verbinding met de hof. Het gecombineerde woongebouw met het Beschermd Wonen en het Beschut Wonen programma liggen met hun binnenzijde aan de hof en met hun buitenzijde en tevens entreezijde, aan de straat. Beide woonvormen hebben een eigen entree. De binnenhof is toegankelijk vanuit deze woonvormen. Het rijtje eengezinswoningen grenst met de achtertuinen aan de hof en de patiowoningen liggen in de hof.
Stedenbouwkundig en architectonisch is het plan zorgvuldig ingepast in het dorp, waarbij aansluiting is gezocht op de dorpse schaal en uitstraling.
In het plan is de Tuinkamer opgenomen. Dit is een inlooppunt en ontmoetingsruimte voor bewoners, zowel van het plan Hart van Mook als van het dorp. De entree van de Tuinkamer ligt aan het pleintje in het midden van de hof waar ook ruimte is voor een terras.

De binnentuin wordt gedeeltelijk gebruikt als tuin voor de beschermde woonvorm. Daartoe wordt deze afgeschermd met een brede lage haagbeplanting (ongeveer 1 meter hoog).
Proces
Het stedenbouwkundig plan is in een intensief proces door middel van een aantal workshops met de direct omwonenden tot stand gekomen. Hier is zorgvuldig gekeken naar het positioneren van de nieuwbouw en bouwhoogtes in relatie tot het dorp, maar ook privacy en bezonning. Uit deze workshops is het idee van de openbaar toegankelijke hof als onderdeel van het dorp ontstaan. 
planontwikkeling
Ton ten Brinke
architect
Coen Koenders
BIM-Modelleur
Lars Jonkman
projectleider
Jan Klijn
initiatief en opdrachtgever planontwikkeling
ZZG zorggroep
bouwontwikkeling
KlokGroep
omvang
24 wooneenheden Beschermd Wonen, 13 wooneenheden Beschut Wonen, 3 levensloopbestendige patiowoningen en 5 eengezinswoningen
 

Loading...