FAME Gehandicaptenzorg (VGZ)

Het concept voor mensen met een verstandelijke beperking biedt een vanuit klantbehoeften ontwikkeld woonleefconcept. Het woonleefconcept is toekomstbestendig en courant en geschikt voor meerdere klant- en doelgroepen. Daarnaast is het woonleefconcept voorbereid op het scheiden van wonen en zorg en betaalbaar voor mensen uit alle ‘inkomenscategorieën’. FAME ondersteunt uw organisatie bij het ontwikkelen van nieuwe en innovatieve woonleefconcepten, passend bij de visie van uw organisatie en de bijbehorende (financierings)arrangementen die aansluiten op de behoeften van de klant en uw organisatie.
De klantverhalen vertegenwoordigen de klantgroepen die bij uw organisatie wonen.
Klantprofielen en klantkernwaarden
Huisvestingsconcepten op basis van kernwaarden
Flexibiliteit van het woonconcept
De transitie binnen de sector ‘mensen met een verstandelijke beperking’ vraagt om een visie die vanuit klantperspectief is ontwikkeld en opnieuw de verbinding legt tussen de leefwereld en het systeem dat hiervoor nodig is. Het uitgangspunt is het eigen leven van iemand met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Met dit als fundament ondersteunt FAME de organisatie met het ontwikkelen van innovatieve woonleefconcepten en bijbehorende arrangementen. 
• Het eigen leven als uitgangspunt. 

• Versterken van de rol van het eigen netwerk/mantelzorger.

• Aandacht voor de onderlinge verschillen tussen de klantgroepen.
 
• Passend bij de lokale opgave en maatschappelijke inbedding.

• Een huisvestingsconcept inzetbaar voor meerdere klant- en doelgroepen.

Aanpak
FAME ondersteunt vanuit een integrale aanpak. Dit houdt in dat er vanuit de behoeften van de klant en in samenwerking met zijn of haar netwerk verbindingen worden gemaakt met ondersteuning en zorg, dienstverlening en huisvesting. 

Klantverhaal
De klantverhalen vertegenwoordigen de klantgroepen van uw organisatie en geven inzicht in de onderlinge verschillen tussen de klantgroepen. In de klantverhalen wordt het dagelijks leven omschreven en wordt uitgewerkt wat voor iedere klantgroep belangrijk is. Binnen deze klantgroepen is er sprake van een grote onderlinge diversiteit. Dat wil zeggen, een diversiteit op het niveau van de klant, de aanwezigheid van een mantelzorger of betrokken eigen netwerk en de sociaal culturele achtergrond.
Klantkernwaarden
Het concretiseren van de visie vraagt om het waardegestuurd werken aan alle aspecten van het woonleefconcept. Om dit mogelijk te maken worden in samenwerking met uw organisatie klantkernwaarden opgesteld per klantgroep. 

Woonleefconcept
Vanuit de klantkernwaarden wordt de vertaalslag gemaakt naar woonleefconcepten. De woonleefconcepten worden vertaald op het niveau van locatie, woongebouw en woning. 
 
 

Loading...