Sinds 2007 geeft HevoFame een eigen magazine uit, dat jaarlijks verschijnt met een oplage van circa 3.000 exemplaren. Het magazine wordt verzonden aan zorgorganisaties, woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en gemeenten. Het magazine geeft verdiepende informatie en achtergronden rondom thema’s als transformatie van de zorgsector, herstructurering van wijken en winkelgebieden en hergebruik en herontwikkeling van bestaande gebouwen. Mocht u het FAME Magazine niet automatisch ontvangen, maar wilt u dat wel? Laat ons dat weten via info@famegroep.nl.

FAME Magazine 2021. Van verzorgingsstaat naar samenwerking in buurten en wijken.

Het FAME Magazine van novem­ber 2021 draagt de titel ‘Van ver­zorgingsstaat naar samenwerken in buurten en wijken’. De over­heid stuurt op de ontmanteling van de geïnstitutionaliseerde ver­zorgingsstaat en moedigt in haar beleid aan om kwetsbare men­sen ‘zo gewoon mogelijk’ mee te laten doen in de samenleving. Maar hoe doe je dat in de prak­tijk? We spraken met bestuur­ders van zorgorganisaties en woningcorporaties, locatiemana­gers, bewoners en supermarkt­ondernemers om ons aan de hand van praktische voorbeel­den te laten inspireren en te laten zien dat het anders kan.

bestand downloaden bestellen per post

Loading...