Privacy

Fame Groep respecteert de persoonlijke levenssfeer van medewerkers, leveranciers en relaties, die betrokkenen zijn bij het de diensten die Fame Groep levert. Fame Groep verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar taken als beheerder.

Fame Groep verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. Als Fame Groep bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt Fame Groep van deze externe dienstverleners c.q. bewerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Fame Groep draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

Fame Groep heeft voor het onafhankelijke toezicht op de bescherming van persoonsgegevens een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze is opgenomen in het register van het College Bescherming Persoonsgegevens en vervult de taken zoals dit College heeft vastgesteld. Fame Groep heeft alle te verwerken persoonsgegevens gemeld bij deze functionaris.

Heb je vragen of opmerkingen? Bij vragen of opmerkingen over het gebruik van jouw gegevens, kun je contact met ons opnemen via info@famegroep.nl of  038 425 81 01
 

Loading...