Inzicht in de ontwikkelingsrichtingen van het wijkwinkelcentrum en de haalbaarheid van uw project

Haalbaarheids-analyse

Productomschrijving
Een haalbaarheidsanalyse geeft een eerste indruk over de levensvatbaarheid van een winkelvastgoedproject. Naast toetsing van het huidige bestemmingsplan wordt een stedenbouwkundig model ontworpen. Dit model is de uitwerking van de beoogde ontwikkelingsrichting aan de hand van de visie op het wijkwinkelcentrum. De financiële haalbaarheid van het project is uitgewerkt middels een kosten- en batenanalyse en een bedrijfswaardeberekening. Hierbij zijn verschillende scenario’s en varianten voor het project verder onderzocht en doorgerekend. Bij herontwikkeling en uitbreiding van het winkelcentrum wordt tevens gekeken naar de huidige bouwkundige kwaliteit en de bouwtechnische haalbaarheid van de herontwikkeling of uitbreiding.

Inhoud
- De beoogde ontwikkelstrategie.
- Bestemming en gebruik.
- Programma en stedenbouwkundige modellen.
- Fasering en planning.
- Kosten- batenanalyse.
- Bedrijfswaardeberekening.
- Randvoorwaarden en contractering.
- Kansen en bedreigingen.
- Conclusies en aanbevelingen.
-  Quick scan bestaande opstallen (optioneel).

Resultaat
- Inzicht in de financiële haalbaarheid van het project.
- Planologische mogelijkheden van het project.
- Document (ruimtelijke visie) waarmee strategische keuzes onderbouwd kunnen worden.

Werkwijze
FAME stelt samen met de betrokken organisatie de uitgangspunten vooraf vast. Vervolgens wordt op basis van de wijkvisie en op basis van de gebiedsscan een ontwikkelrichting en strategie uitgerold voor dit wijkwinkelcentrum door een samenwerking van onze ontwikkelaar en architect/steden- bouwkundige. Dit resulteert in een ruimtelijke visie met een aantal scenario’s of varianten. Aan de hand van een door FAME gehanteerd format wordt voor de haalbaarheidsstudie de benodigde informatie bij elkaar gebracht en verwerkt in een eerste opzet. Deze opzet wordt daarna met de betrokken organisatie en eventueel met de gemeente besproken, verder verfijnd en dan vastgesteld. 
D Haalbaarheidsanalyse (pdf)

Loading...