Van strategie en financiële analyse naar opstal – of gebiedsontwikkeling

Ontwikkel-management

Strategie
Het ontwikkelbedrijf van FAME is ingericht met een multidisciplinair team, waarmee we in staat zijn afhankelijk van de aard en complexiteit van de opgave het projectteam in te richten. We hebben een concrete, inhoudelijke en oplossingsgerichte aanpak, waarin alle relevante aspecten van de opgave integraal worden meegenomen. De ontwikkelmanager heeft de beschikking over interne deskundigen op het gebied van marktonderzoek, conceptontwikkeling, kosten, wet- en regelgeving en een eigen studio voor het vertalen van ideeën naar ruimtelijke oplossingen.

In onze werkwijze wordt gestart met een strategische ontwikkelvisie op basis waarvan zowel de inhoud, de financiële randvoorwaarden als het strategische proces helder en beknopt is uitgewerkt.. Als FAME door de opdrachtgever is aangesteld als ontwikkelingsmanager neemt FAME als gedelegeerd ontwikkelaar voor derden vanaf dat moment de regie over het totaalproces, altijd in nauw overleg met de opdrachtgever.

Waarde creatie
De focus van FAME ligt bij het (her)ontwikkelen van wijk winkelgebieden. De waarde creatie van deze opgaven begint op het niveau van een ‘vitale wijk’ en vervolgens welke functie het wijk winkelgebied daarin kan vervullen. In de ontwikkelstrategie wordt dit door FAME altijd als uitgangspunt genomen. Waarde creatie begint dus bij een toekomstbestendig programma dat is ingebed in de bredere context van de vitale wijk (wonen, ontmoeten, welzijn, winkels, dienstverlening en zorg). Hierdoor wordt het risico profiel van de belegger gereduceerd. Vervolgens heeft FAME een ruime staat van dienst, waarin we hebben bewezen tegen lage ontwikkelkosten veel kwaliteit te maken en uitstekende ontwikkel- en beleggingsrendementen.

Inhoud
- Vooronderzoek met betrekking tot locatie en financiële haalbaarheid
- Het nauwgezet volgen en sturen op fasering en planning
- Overleg met stakeholders, maar ook met bewoners
-  Heldere visie op de winkelmarkt en de ontwikkelingen daarin
- Bewaking van kosten en budgeten
- Kennis van herontwikkeling en transformatie van wijkwinkelcentra
- Brugfunctie tussen uitvoerende partijen en de opdrachtgever
- Het professioneel leiding geven aan een projectteam van adviseurs en specialisten
- Creativiteit, ondernemerschap en doorzettingsvermogen

Resultaat
Dit resulteert in strategisch ontwikkelde vastgoedprojecten, waarbij het zwaartepunt ligt op de (her)ontwikkeling van wijkwinkelcentra en de herstructurering van centrumgebieden. FAME levert de tussentijdse beslisdocumenten, het fasedocument waarin de visie, het marktonderzoek, de haalbaarheid en de ontwikkelingsopgave samenkomen en uitgewerkt zijn in concrete doelen en acties.

FAME planontwikkeling is als gedelegeerd ontwikkelaar uw strategische partner binnen een (her)ontwikkelings vraagstuk. 
E Ontwikkelingsmanagement (pdf)Loading...