Inzicht in de mogelijkheden en haalbaarheid van uw project

Haalbaarheidsstudie

Productomschrijving
Een haalbaarheidsstudie geeft een eerste indruk over de levensvatbaarheid van een project. Naast toetsing van het huidige bestemmingsplan wordt een stedenbouwkundig model ontworpen. Dit model is de uitwerking van het beoogde woonconcept aan de hand van de toekomstige gebruikers. De financiële haalbaarheid van het project is uitgewerkt middels een kosten- en batenanalyse en een bedrijfswaardeberekening. Hierbij zijn verschillende scenario’s voor het project verder onderzocht en doorgerekend. Bij bestaande bouw is, naast de bouwkundige kwaliteit, ook de bouwtechnische haalbaarheid verder onderzocht.

Inhoud
 • Beoogd concept, inclusief klantprofielen.
 • Bestemming en gebruik.
 • Programma en stedenbouwkundige modellen.
 • Fasering en planning.
 • Kosten- batenanalyse.
 • Bedrijfswaardeberekening.
 • Randvoorwaarden en contractering.
 • Kansen en bedreigingen.
 • Conclusies en aanbevelingen.
 • Quick scan bestaande opstallen (optioneel).

Resultaat
 • Inzicht in de financiële haalbaarheid van het project.
 • Planologische mogelijkheden van het project.
 • Beslisdocument waarmee strategische keuzes onderbouwd kunnen worden.
   
Wanneer de keuze voor een locatie nog niet gemaakt is, en meerdere locaties overwogen worden, kan ook gekozen worden voor een locatiestudie. Hier ligt de nadruk meer op de keuze van de mogelijke ontwikkellocaties, uitgewerkt in een uitgebreide SWOT-analyse per locatie en indien gewenst een analyse van de bestaande opstallen.

Werkwijze
FAME stelt samen met de betrokken organisatie de uitgangspunten vooraf vast. Aan de hand van een door FAME gehanteerd format wordt voor de haalbaarheidsstudie de benodigde informatie bij elkaar gebracht en verwerkt in een eerste opzet. Deze opzet wordt daarna met de betrokken organisatie en gemeente besproken, verder verfijnd en dan vastgesteld.
 

Loading...