Inzicht in de betekenis voor de bedrijfsvoering

Integrale Business case

Productomschrijving
De wettelijke keuze vrijheid binnen de Wlz en het scheiden van wonen en zorg binnen bestaande verzorgingshuizen geven meer ruimte aan mensen met een (intensieve) zorgvraag om  hun eigen manier van leven vast te houden. Een onderdeel hiervan is de eigen keuze voor het gewenste individuele woon-zorgarrangement  met bijbehorend contract, bijvoorbeeld de verblijfsindicatie verzilveren door middel van een ZZP of een VPT met een (gekoppeld) huurcontract. De mogelijkheid voor een dergelijke keuze vraagt ook aanpassingen in de bedrijfsvoering. In de integrale business case is inzichtelijk gemaakt welke afwegingen en keuzes hiervoor noodzakelijk zijn en zijn de effecten daarvan uitgewerkt in een het Canvasbusinessmodel.

Inhoud
 • Beoogde ( toekomstige) klantgroepen
 • Overzicht uitsplitsing VPT en ZZP en de financiële consequenties voor de klant en de zorgorganisatie.
 • Overzicht van items en onderwerpen die contractueel en in relatie met elkaar moeten worden vastgelegd.
 • Overzicht van vraagstukken die dit met zich meebrengt voor de bedrijfsvoering.
 • Overzicht van nieuwe oplossingen en werkwijzen om vraaggestuurde en toekomstbestendige arrangementen te kunnen bieden.
 • Format tot het komen van een bedrijfsmodel, waaronder de inzet van mensen en middelen.

Resultaat
 • Inzicht in de uitwerking voor de gewenste contractvormen.
 • Inzicht in de managementvraagstukken die dit met zich mee brengt.
 • Inzicht in welke nieuwe werkprocessen intern nodig zijn.
 • Inzicht in welke samenwerking met andere partijen nodig is.
 • Uitgewerkt in een toekomstbestendig bedrijfsmodel.

Werkwijze
FAME stelt samen met de betrokken organisatie de functionele en financiële uitgangspunten vooraf vast. Aan de hand van een door FAME ingelegd format wordt voor de integrale business case de benodigde informatie bij elkaar gebracht en verwerkt in een eerste opzet. Deze opzet wordt daarna met de betrokken organisatie besproken, verder verfijnd en dan vastgesteld.

Loading...