Van visie naar strategisch huisvestingsbeleid

Transformatieplan

Productomschrijving
Het transformatieplan geeft een vertaling van de vastgestelde visie (met bijbehorende gebiedsmonitor) naar concreet strategisch huisvestingsbeleid. Per locatie wordt een uitgebreide analyse gegeven waarin o.a. de toekomstbestendigheid (zie financiële scan), functionele kwaliteit van het gebouw (zie portefeuille-analyse) en de beoogde ambitie (vanuit het visiedocument)  inclusief vervolgstappen voor transformatie zijn uitgewerkt.

Doel
Het doel van een transformatieplan is het bepalen/vastleggen van de huisvestingskoers voor zowel de korte als de lange termijn.

Inhoud
  • Relatie tussen de vastgestelde visie en de beoogde klantgroepen.
  • Samenvatting van de gebiedsmonitor en de portefeuille-analyse.
  • Conclusies per gebouw.
  • Vervolgstappen voor de boogde transformatie.
  • Relatie benoemen met overige ontwikkelingen, zoals scheiden wonen en zorg.
  • Toekomstige positionering locaties ten aanzien van verwachte of beoogde klantgroepen, nieuwe producten en nieuwe samenwerkingsvormen.

Resultaat
  • Strategisch huisvestingsbeleid voor korte en lange termijn.
  • Inzicht in de vastgoedopgave per locatie (afstoten, behouden, uitbreiden, krimpen of transformeren).
  • Fasedocument waarin de visie, het marktonderzoek (gebiedsmonitor), het huisvestingsonderzoek (portefeuille-analyse) en de transformatieopgave, samenkomen en uitgewerkt zijn in concrete doelen en acties.

Werkwijze
FAME stelt samen met de betrokken organisatie de uitgangspunten vooraf vast. Aan de hand van een door FAME gehanteerd format wordt voor het transformatieplan de benodigde informatie bij elkaar gebracht en verwerkt in een eerste opzet. Deze opzet wordt daarna met de betrokken organisatie besproken, verder verfijnd en dan vastgesteld.

Loading...