Een stabiele koers voor Solis in deventer

Een stabiele koers voor Solis in deventer

Bestuurder Ko Portengen van Zorggroep Solis is er open over: “ik ben er heel erg lang zeker van geweest dat het scheiden van wonen en zorg uiteindelijk toch niet doorgevoerd zou worden voor huisvesting in de zorgsector. Ik zat er naast. We moesten onze strategie met grote spoed volledig herzien, tot en met concrete nieuwbouwconcepten voor een aantal locaties.” FAME heeft dat volledige traject integraal vormgegeven en begeleid.
 

 “Tot medio 2013 waren onze strategie en onze visie op huisvestingsconcepten nog volledig gebaseerd op zorg en huisvesting met een intramurale financiering. De adviesbureaus die we tot dan toe hadden ingehuurd ondersteunden ons daar ook in. We hebben voor één van onze locaties zelfs een volledig uitgewerkt concept ontwikkeld op basis van vooruitstrevende visies op groepswonen voor mensen met een intensieve zorgvraag. Iedereen was enthousiast, inclusief de banken. We hebben het uiteindelijk toch niet gedaan omdat de overheid voor ZZP 1 t/m 4 het scheiden van wonen en zorg ging doorvoeren. Dat gaf voor ons de doorslag om enorm te gaan twijfelen over de houdbaarheid van onze plannen, die wel heel erg afhankelijk waren van de intramurale financieringsvorm. Onze toenmalige adviseurs konden ons niet verder helpen en dus zijn we op zoek gegaan naar een partij die dat wel kon. Daar hebben we écht even de tijd voor genomen, want we konden ons geen foute keus veroorloven. De urgentie is groot.” 

Solis Zorggroep is een in Deventer gewortelde zorgorganisatie die teruggaat tot 1267, toen een kinderloos echtpaar haar landerijen overdroeg aan de daarvoor opgerichte Organisatie voor Weldadigheid en Barmhartigheid. Het huidige Solis voelt zich nog steeds schatplichtig aan de eenvoudige kernwaarden waarmee het begonnen is: de organisatie wil in de eerste plaats een rots in de branding zijn voor sociaal kwetsbare ouderen met vaak een lage sociale status en een laag inkomen. Portengen: “in Deventer is die uitdaging nu en in de toekomst nog steeds erg actueel. Deventer is een oude industriestad met relatief veel lage inkomens en allochtonen. We moeten er dus voor zorgen dat we in deze tijd van zeer ingrijpende veranderingen onze stabiele koers behouden. Te weten dat je als bestuurder in zo’n lange traditie staat, maakt je vastberaden.”

“De zorgsector, en wij dus ook, staan voor de opgave van een ingrijpende innovatie op alle werkvelden. Dat gaat dus verder dan alleen huisvesting. We moeten onszelf opnieuw uitvinden en dat is in de waan van alledag niet zo eenvoudig. Je bent toch snel geneigd om dat wat er is te verbeteren. We hebben gezien dat dat niet voldoende is. Die plannen en ingrepen hebben een te korte houdbaarheid. We zijn dus op zoek gegaan naar een partij die ons voor wat betreft de huisvesting een compleet nieuw concept kon bieden en ons kan helpen ook de visie op zorg, dienstverlening en financiële arrangementen voor onze doelgroepen vorm te geven en te implementeren.
Concept Springerlaan - buurtplein begane grond

Concept Springerlaan - buurtplein begane grond

Concept Springerlaan - buurtplein schets

Concept Springerlaan - buurtplein schets


Peter Smoorenburg: “ik ben hier in 2012 bij Solis begonnen met onder andere huisvesting in mijn portefeuille. We hebben samen met een adviesbureau opnieuw een omgevingsanalyse gemaakt en een nieuw Lange Termijn Huisvesting Plan. De conclusies die daaruit werden getrokken, waren wederom gebaseerd op het verbeteren van wat we al hadden. Bijna alle adviseurs in de zorg komen vanuit de college bouw traditie. We kwamen met FAME Planontwikkeling in contact door een open dag die men had georganiseerd voor de opening van De Eikenhorst van ZZG zorggroep in Groesbeek. FAME was heel open over het concept, de uitgangspunten en de onderbouwing. Wat we zagen en hoorden maakte iets bij ons los. Dit is echt nieuw en het is geen papieren idee meer. Het staat er als integraal concept. Dus niet alleen huisvesting, maar ook met een andere manier van werken, een andere klantbenadering en een businesscase die houdbaar blijft bij het volledig doorvoeren van scheiden van wonen en zorg, ook voor de zwaarste doelgroepen.”

Portengen: “We zijn dus met FAME in gesprek gegaan om te kijken wat men voor ons kon betekenen. We waren wel voorzichtig natuurlijk, het mocht niet meer misgaan. Wat ons zeer aanspreekt, is dat de visie en de concepten van FAME volledig zijn gedefinieerd vanuit klantperspectief. Te beginnen met de vragen: wat heeft de klant nu echt nodig en welke rol kun je daar als zorgorganisatie in vervullen? Wat de financiering betreft, bracht FAME eenvoudige huishoudboekjes en klantprofielen mee van klanten met alleen AOW, AOW met pensioen enzovoort. Dat hadden we nog niet eerder gezien. Iedereen werkte toen nog vanuit ZZP’s en NHC’s als toekomstvisie. 

Wat voor ons belangrijk was, was dat de huisvestingsconcepten voor de kleinste portemonnee betaalbaar zouden blijven bij scheiden van wonen en zorg. Een ander belangrijk punt was dat FAME ons integraal kon helpen bij de implementatie in onze organisatie. Een nieuw huisvestingsconcept bedenken is één, maar dat volledig integreren en implementeren, inclusief een nieuwe manier van werken en organiseren, is een veel complexere opgave. Dat FAME een multidisciplinair team heeft, met deskundigen op het gebied van zorg, huisvestingstrategie, bouw en realisatie, maakt het heel sterk. En een derde punt dat belangrijk voor ons was, was dat we de integrale concepten van FAME als uitgangspunt konden nemen zonder dat het een blauwdruk vormde. Dat heeft nu in de praktijk heel veel tijd en kosten bespaard. We zijn er gedurende het proces ook van overtuigd geraakt dat het beter is als een extern bedrijf je ondersteunt in de transformatie. Het heeft allemaal geleid tot een snel proces en een koers die door de hele organisatie verankerd begint te raken.”
Peter Smoorenburg

Peter Smoorenburg

FAME is het proces gestart met het ontwikkelen van twee visiedocumenten, voor Beschermd Wonen, Wonen met een Plus en Geriatrische Revalidatie en Herstelzorg onder leiding van Anneke Nijhoff. Hierbij waren zowel de bestuurlijke en strategische lijn als vertegenwoordigers van het primaire proces betrokken. Vervolgens is, op basis van een gebiedsmonitor, een portefeuille-analyse en een concurrentie-analyse, een meerjaren transformatieplan gemaakt voor de gehele portefeuille. Ook zijn in deze fase de uitgangspunten voor de woonconcepten vastgesteld, in de vorm van ruimtelijke en technische programma’s van eisen, financiële onderbouwing op het gebied van stichtingskosten, bedrijfswaarde en geïntegreerde zorg- en vastgoed exploitaties

"Het klinkt nu allemaal heel logisch, maar we hebben echt een nieuwe koers vastgelegd.”


Smoorenburg: “De uitkomst van het transformatieplan was verrassend. We hadden zelf natuurlijk al ideeën over het toekomstscenario, maar de goed onderbouwde conclusies van dit proces wezen in een andere richting die we hebben omarmd. Voor een van onze bestaande locaties waren wij overtuigd dat een sloop-nieuwbouw-variant de enige oplossing was. De onderbouwing wees echter uit, dat een herontwikkelingsvariant zowel ruimtelijk, technisch als financieel goed scoorde. En een locatie waarvan we dachten te moeten vertrekken bleek in de onderbouwing van veel groter strategisch belang. Het klinkt nu allemaal heel logisch, maar we hebben echt een nieuwe koers vastgelegd.”
Momenteel heeft Solis op vijf locaties in Deventer huisvesting voor mensen met een lichte zorgvraag, mensen met dementie, mensen met een somatische zorgvraag en geriatrische revalidatie. Het betreft overwegend verouderd vastgoed, dat grotendeels in eigendom is van Solis zelf. De huisvestingsconcepten zijn met uitzondering van één locatie niet toekomstbestendig als het gaat om het scheiden van wonen en zorg voor alle doelgroepen. 
Ko Pertengen

Ko Pertengen

Het transformatieproces start met de nieuwbouw van circa 80 appartementen voor mensen met dementie, volgens het concept Beschermd Wonen van FAME. De grond waar het project op ontwikkeld wordt, was al eigendom van Solis en heeft een woonbestemming. Ook in de uitvoeringsfase is FAME integraal betrokken bij de ontwikkeling van het project. FAME is verantwoordelijk voor het ontwerp, de ontwikkeling en de realisatie van het project, maar geeft ook mede vorm en inhoud aan de uitgangspunten en de implementatie van deelprojecten die vanuit verschillende werkgroepen worden uitgewerkt, zoals: arrangementen; businesscase en zorgexploitatie; organisatie en werkwijze; inrichting; domotica en ICT; promotie en verhuur.
Smoorenburg: “De inrichting van het proces in zo’n innovatie- en verandertraject is doorslaggevend. We hebben van tevoren goed nagedacht over de manier waarop we bijvoorbeeld de organisatie gingen betrekken. We hebben ervoor gekozen om bij de hele visie- en conceptontwikkeling alleen de bestuurlijke en strategische lijn te betrekken. FAME werkt met duidelijke stappen en strategische werkdocumenten. Vanuit dit proces zijn heel duidelijke kaders geformuleerd waar de ‘werklijn’ concreet invulling aan moet geven. Daarin wordt men begeleid om bijvoorbeeld nieuwe oplossingen te bedenken als het op de ‘oude manier’ niet meer gaat. We zijn nog steeds blij dat we het proces op deze manier hebben vormgegeven. We zijn écht nieuw land aan het ontginnen en we hebben er voor gekozen ons niet te laten hinderen door oude systemen en denkbeelden.”

Portengen: “En het proces heeft ook voor FAME weer nieuwe inzichten opgeleverd. Het is eigenlijk maar één keer spannend geweest in het proces en dat heeft een mooie inhoudelijke discussie en een nieuw concept voor de buurtkamers opgeleverd. Ik wilde de buurtkamers op een andere manier positioneren in het totaalconcept en dat riep vragen op over de manier waarop we onze klanten in het totaalconcept kunnen laten wonen. We hebben met een door FAME ingebracht argumentatieschema alle onderwerpen die relevant zijn behandeld en we zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat we het zo gaan doen. Die zorgvuldigheid zit in het gehele proces ingebakken en kun je alleen bereiken als je met een multidisciplinair team werkt. Als FAME niet op dat niveau zou kunnen meepraten op het gebied van zorgvisie en klantbenadering dan kom je niet tot innovatie.”
Ontwikkeltraject Solis

Ontwikkeltraject Solis


Loading...