Van Verblijf naar Wonen


De visie waarmee HevoFame betrokken is bij de transitie van de sector verzorging en verpleging heet 'Van verblijf naar Wonen'. Met deze fundamentele basis ontwikkelt HevoFame  in samenwerking met zorgorganisaties totaalconcepten op het gebied van huisvesting, financieringsarrangementen, organisatie en werkwijze. De visie heeft baanbrekende nieuwe concepten opgeleverd als alternatief voor het traditionele verpleeghuis, geriatrische revalidatie- en verzorgingshuis.
fme wych 40
Nieuwe huisvestings- en zorgconcepten zijn nodig om antwoord te bieden op de (toekomstige) woonwensen en behoeften van ouderen en mensen met een beperking. Zij hebben andere verwachtingen en een grote eigen (financiële) verantwoordelijkheid, nu de overheid sterk stuurt op kostenbeheersing en maatschappelijke participatie. In de visie van HevoFame is een transitie ‘Van verblijf naar wonen’ nodig, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Ook als daarbij (intensieve) zorg en ondersteuning nodig is. Dit vraagt niet alleen om aanpassingen van het gebouw, maar ook om een andere manier van (samen)werken. De woonconcepten van HevoFame zijn geschikt voor alle vormen van financiering. Zowel binnen de Wet Langdurige Zorg als met een koppeling van een huur- en zorgovereenkomst.
 
Klantvraag leidt tot nieuwe concepten
Ook mensen op hoge leeftijd en mensen met gezondheidsproblemen hechten waarden aan hun eigen manier van wonen en leven. Daarbij staat niet de leeftijd of de aandoening centraal, maar het behoud van de eigen leefwijze. Mensen stellen vandaag de dag andere eisen aan het wonen en aan de inhoud en wijze waarop wonen, welzijn, ontmoeten, tijdsbesteding, diensten en zorg zijn georganiseerd. Dat vraagt om nieuwe totaalconcepten, die grotendeels niet meer worden gefinancierd vanuit zorggelden. Er zijn daarom nieuwe samenwerkingsverbanden nodig: netwerkorganisaties van formele en informele partijen voor zorg en diensten, die door deze samenwerking mogelijk maken dat de beoogde zelfstandigheid van kwetsbare mensen ook leidt tot behoud van kwaliteit van leven.

Bekijk onze projecten en referenties voor een dynamisch beeld van wat we doen:
 

Loading...